ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.coachpecs.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapszik:
  – az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 2. Fogalommeghatározások:
  „személyes adat”: érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  „különleges adat”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  „érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy
  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 3. Adatkezelő:
  Adatkezelő:
  Halász Kinga E. V. (a továbbiakban: Adatkezelő)
  elérhetőségi adatok

  • e-mail cím: halasz.kinga90@gmail.com
  • telefonszám: 06304056034
  • székhely és cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 17. III./3.

  Az Adatkezelő szolgáltatása minél magasabb színvonalon való nyújtása érdekében szükséges a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban meghatározott adatok kezelése. Az adatkezelés során az adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire.
  Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg
  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

 4. Az Adatkezelő jelenleg az alábbi személyes adatokat gyűjti:
  Adatkategória Kezelt adat
  Azonosító adat név
  Kapcsolattartási adat e-mail cím, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám

  A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
  Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
  Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel. Amennyiben különleges adat kezelése a szolgáltatás nyújtása során szükségessé válik, úgy az ilyen adat kezeléséhez az Adatkezelő az érintett kifejezett hozzájárulását kéri a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.

 5. Adatkezelés célja:
  Árajánlat kérése, online üzenet küldése: A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan jelentkezés, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, telefonszám
  – Az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére válasz küldése. Az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
  – Panaszok, kérelmek kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása
  – Számla kiállítás az érintett, mint a szolgáltatás igénybevevője részére.
 6. Adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulást bármikor, a 3. pontban meghatározott e-mail címre megküldött, kifejezett, egyértelmű és világos nyilatkozatával visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
  Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt.
 7. Harmadik személy részére történő adattovábbítás
  Az Adatkezelő által kezelt adatok harmadik személy részére továbbításra nem kerülnek.
 8. Adattovábbítás
  Az Adatkezelő által kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra nem kerülnek.
 9. Személyes adatok tárolásának időtartama:
  Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg azok törlését a 10.3. pontban meghatározottak szerint az érintett nem kéri.
 10. Az érintett jogai:

  10.1. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatokról, valamint az alábbi információkról:
  – adatkezelés célja,
  – a kezelt személyes adatok kategóriái,
  – személyes adatok címzettjei, személyes adatok kezelésének időtartama,
  – tájékoztatás arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelés korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen,
  – panasz benyújtásának lehetősége a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
  Erre irányuló kérelem esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, továbbá az érintett jogairól. Az érintett a kérelmét a 3. pontban meghatározott elérhetőségi címre küldheti meg, amely kérelmet az Adatkezelő 25 napon belül bírál el. A tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton bocsátja a kérelmező rendelkezésre, kivéve, ha a kérelmező más formátumban (pl. papír alapon, adathordozón) való megküldést kifejezetten kéri, ezesetben – amennyiben a kérelmező egynél több másolat megküldését igényli – az Adatkezelő díjat jogosult felszámítani. Az Adatkezelő jogosult költségeinek megtérítését kérni, ha az érintett adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet terjeszt elő, amelyet az adatkezelő jogszerűen mellőzött.
  Jelen pontban meghatározott kérelmet az érintett terjeszthet elő. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
  Amennyiben az Adatkezelő a kérelemben foglaltaknak nem tesz eleget, ennek okáról – a kérelem beérkezésétől számított – 25 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, továbbá tájékoztatja a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

  10.2. Helyesbítéshez való jog
  Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontatlanok, az Adatkezelő – az érintett erre irányuló kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől számított – 5 napon belül helyesbíti az adatokat, illetve amennyiben az adatkezelés célja alapján indokolt, kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

  10.3. Törléshez való jog
  Az adatkezelő törli az érintett személyes adatait, ha
  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy más módon kezelték
  – az adatkezelés jogellenes
  – az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
  – az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte
  Az érintett erre irányuló kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől számított – 5 napon belül törli az érintett személyes adatait. A törlés iránti kérelmet a 3. pontban meghatározott elektronikus címre szükséges megküldeni. Az Adatkezelő abban az esetben törli a személyes adatokat, amennyiben az érintett világosan, egyértelműen és kifejezetten megfogalmazza személyes adatainak törlése iránti igényét, és nem áll fenn olyan ok, amely alapján a törlés megtagadható vagy azt meg kell tagadni.

  10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult korlátozni az adatkezelést az alábbi esetekben:
  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  – az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt az adatokat kizárólag tárolja, kivéve ha ez az érintett jogos érdekével ellentétes, vagy ha törvény, nemzetközi szerződés, az Európai Unió kötelező jogi aktusa máshogy rendelkezik.

  10.5. Tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult, hogy egyedi okból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ebben az esetben a személyes adatot az Adatkezelő a továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést jogos okok indokolják vagy jogi igény érvényesítésével kapcsolatos.

 11. Jogorvoslati eljárások:

  11.1. Amennyiben Ön, mint érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a 3. pontban meghatározott elérhetőségen annak érdekében, hogy az esetleges jogsértés a felek érdekeinek szem előtt tartásával megfelelően orvoslásra kerüljön, ezzel megelőzve a hosszadalmas hatósági vagy bírósági eljárást.

  11.2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz
  Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

  Az érintettnek a bejelentésében fel kell tüntetnie az annak alátámasztásul szolgáló adatokat, hogy jogainak érvényesítését az Adatkezelőnél megkísérelte.
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06/1/391-1400
  Fax: 06/1/391-1400
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  11.3. Bírósági igényérvényesítés
  Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat megsértette, az érintett bírósághoz fordulhat. A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 12. Cookie (süti)
  A weboldalon session, azaz munkamenet cookie-t (kis adatcsomagot) használunk, amely az adott munkamenet lezárultáig érvényes, tehát a látogatás időtartamára jön létre, ezt követően automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről. Az ún. cookie a weboldal biztonságához, a felhasználóbarát megoldásokhoz szükséges, a magasabb felhasználói élmény érdekében.
  A cookie alkalmazásával nem tárolódnak személyes adatok. A cookie-kat a látogató bármikor törölheti saját számítógépéről/böngészéshez használt eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, amelyek nélkül a weboldal továbbra is működőképes, de a felhasználó tudomásul veszi annak tényét, hogy ezt követően annak böngészése nem feltétlenül lesz teljes értékű.
  A munkamenet cookie semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
  Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.A Weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)

  A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

  A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

 13. Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram, Twitter, Linked-in, Google+) használata
  A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+ részére történő továbbításához.
  Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Instagramra/Twitterre/Linked-inre/Google+-ra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.
  Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
  Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+ általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+ adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
 14. Remarketing kódok
  A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
  A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.
  Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.
  Naplóállományok (logfile-ok)
  A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

  • a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
  • a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
  • a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
  • Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
  • A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
 15. Tárhelyszolgáltató
  A www.coachpecs.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a ININET Internet Kft. (Székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.), mint tárhelyszolgáltató biztosítja.
  A tárhelyszolgáltató részére személyes adat nem kerül továbbításra.
 16. Egyéb
  Amennyiben az érintett a 4. pontban meghatározott adatokat nem bocsátja az adatkezelő rendelkezésére, úgy az ezzel járó előnyöket sem élvezheti.
  A Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valóságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az érintett felel.
  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosíthatja.
  A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
  A www.coachpecs.hu az érintettekre vonatkozó valamennyi személyes adatot a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
  Nem személyes adatnak minősülő egyéb adatokat az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Beszéljük meg…

Kérj ingyenes konzultációt!

Kérdéseid vannak? Bizonytalan vagy, hogy valóban ez a neked való? Keress bizalommal, írj nekem, hogy minden kérdésedre választ kapj a döntéshez. Ne feledd: nincs veszítenivalód, ugyanis az első konzultáció ingyenes!